ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದಿದ್ದರೆ ನೋಟು ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಗೊತ್ತೇ?

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನೋಟು ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದವರು.ಮಲೇಶಿಯಾದ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಭಿಕರೊಬ್ಬರು ನೀವು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದಿದ್ದರೆ ನೋಟು ನಿಷೇಧ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ರಾಹುಲ್

Read more